Одговор на постављено питање у поступку јавне набавке ЈН брI/2014

Република Србија

Музичка школа

“Др Војислав Вучковић”

Комисија за јавну набавку     

Број: ЈН бр I/2014

404-1/5-2014-II

18.11.2014.год.

ЧАЧАК

Предмет: Одговор на постављено питање

у поступку јавне набавке добараброј ЈН бр I/2014

               Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена питања потецијалног понуђача зајавну набавку добара - набавка намештаја за опремање Музичке школе “Др Војислав Вучковић”, број ЈН бр I/2014, достављамо следеће одговоре:

Питање:

            „Да ли је испуњеност додатног услова у погледу располагања производним и магацинским простором могуће доказати и достављањем извода из листе непокретности?“

Одговор:

Испуњеност додатног услова у погледу располагања производним магацинским простором могуће је доказатидостављањем извода из листе непокретности или достављањем доказа наведених у Конкурсној документацији, или достављањем било ког документа којим се на несумњив начин доказује да понуђач испуњава наведени додатни услов.  

Питање:

            „У вези испуњености додатних услова, а који се односе на пословни капацитет, наводите да се уз Образац 5 који је саставни део конкурсне документације, достављају и потврде оверене од стране наручиоца. С обзиром да у конкурсној документацији не постоји образац потврде, да ли то значи да понуђачи требају сами, у слободној форми да направе исти о овере га код наручиоца наведених у Обрасцу 5?“

Одговор:

Да, понуђачи требају у слободној форми да направе образац потврде и исти о овере код наручиоца наведених у Обрасцу 5.

  

                                                                                                   Комисија за јавне набавке

                                                                                                 Александар Радомировић

Новости

Free Joomla! template by L.THEME