Историјат школе

Историјат школе

``Др Војислав Вучковић``

У записник са редовне годишње скупштине КУД „Абрашевић“ која је одржана 13.
марта 1952. године уписано је: „Говорило се о могућности оснивања Музичке школе при
друштву „Абрашевић“, у којој би се оспособљавали млади кадрови на културно-
уметничком пољу, обзиром да се располаже са добрим наставним кадром“. Управник
друштва обећава да ће се свим силама залагати за оснивање Музичке школе при Друштву,
наравно, уз помоћ народних власти. Убрзо је, 2. јула, формиран иницијативни одбор у који
су ушли виђенији људи Чачка – професори, просветни инспектори, секретар партијског
комитета, председник Среског синдикалног већа, главни уредник локалних новина
„Чачански глас“ лекари и други.
„Чачански глас“ је 2. септембра исте године објавио конкурс: „У времену од 1. до
10. септембра вршиће се упис у НИЖУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ У ЧАЧКУ. Конкурисати могу
деца почев од II разреда основне школе, као и радничка и средњошколска омладина
закључно са 24 године. Настава у школи изводиће се по плану и програму државних
нижих музичких школа, а изводиће је стручни наставници. Народни одбор градске
општине у Чачку, на својој 13. седници одржаној на дан 28. август 1953. године, на
предлог Савета за просвету и културу градске општине, а на основу чланова 2, 4, 14 и 57
тачка 22. Закона о народним одборима градова и градских општина донео је РЕШЕЊЕ да
се у Чачку оснује Нижа музичка школа (пошто се постојећа сматрала делом КУД-а
„Абрашевић“). Уједно, наложено је Секретаријату за просвету и културу да прибави
сагласност Републичког савета за просвету и културу за оснивање и рад ниже музичке
школе. Та сагласност је добијена и од 1. јануара 1954. године Нижа музичка школа у
Чачку званично је постала државна установа. Њену делатност почео је да финансира
Градски народни одбор, а за директора је постављен Божидар-Божо Циврић.
Школа има истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије у локалној
средини. Може се поносити доприносом развоју музичке културе у окружењу,
организовањем и приређивањем бројних концерата и манифестација.

Професори су увек имали у виду значај квалитетног образовања и трудили се да
остваре добре резултате. То није увек било лако, али ентузијазам, оптимизам и енергија
увек су били покретачи рада и за њих и за ученике . Ученици школе стално учествују на
домаћим и међународним такмичењима, где постижу значајне резултате. Све то чини да
Школа ужива велики углед у држави.

Поделите на: