Close

Стручно усавршавање

У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивања нивоа постигнућа ученика. Потребе и приоритете установа или школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних приоритета наставника или стручних сарадника, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и ученика.

У току свог стручног усавршавања наставник и стручни сарадник дужан је да прати свој образовно-васпитни рад, напредовање и професионални развој и чува најважније примере из своје праксе, примере наученог и да има лични план професионалног развоја – ПОРТФОЛИО.

Евиденцију о стручном усавршавању установа чува у досијеу наставника/стручног сарадника. У школи је формиран Тим за стручно усавршавање који, између осталог, прати остваривање плана стручног развоја установе.

ОБРАСЦИ

Поделите на: