Close

Средња музичка школа

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу и кандидати који немају основну музичку школу ако претходно положе испит за проверу нивоа знања завршног разреда основног музичког образовања.

Кандидати који нису завршили редовно основно школовање, а завршили су ОМШ могу да се упишу у СМШ где похађају наставу из уметничких и стручних предмета.

Пријемни испит полаже се у роковима које дефинише Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Конкурсом о упису у средње школе и са овим Правилником о плану и програму наставе и учења за средње музичке школе.

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:

1) солфеђо;

2) теорија музике;

3) главни предмет: инструмент, односно певање.

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:

1) солфеђо – 10 бодова;

2) теорија музике – 10 бодова;

3) главни предмет: инструмент, односно певање – 10 бодова.

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ НА ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНОМ ОДСЕКУ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) главни предмет: инструмент, односно певање;

2) солфеђо са теоријом музике.

Кандидати бирају да полажу певање или један од наведених инструмента: соло певање или један од инструмената: клавир, хармоника, гитара, харфа, виолина, виола, контрабас, виолончело, флаута, кларинет, саксофон, обоа, труба;

  • За упис у својству редовног ученика на образовне профиле музички извођач класичне музике – соло певање, могу да конкуришу кандидати који поред осталих услова испуњавају и услов да женски гласови имају 21 годину и мање, а мушки гласови 23 године и мање.

Кандидат за упис у музичку школу на овом одсеку може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање;

2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ НА ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

За упис у музичку школу на одсек за музичку теорију (образовни профил музички сарадник) кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) писмени испит из солфеђа;

2) усмени испит из солфеђа;

3) тест из теорије музике.

Кандидат за упис у музичку школу на овом одсеку може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа;

2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа;

3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је остварио већи број бодова из главног предмета.

Поделите на: