Close

За приправнике

Увођењем обавезе полагања испита за лиценцу повећани су захтеви у погледу компетентности наставника, васпитача и стручних сарадника, а све у циљу професионализације у области образовања и васпитања.

Испитом за лиценцу  проверава се оспособљеност приправника за самостално извођење послова наставника, васпитача и стручних сарадника након савладаног програма увођења у посао.

Поступак за стицање дозволе за рад, односно лиценце уређен је Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника.

Поделите на: