Close

Припремни разред

Припремни разред

Припремни разред основан је са циљем да најмлађи упознају основне музичке
појмове и вештине кроз песму, игру, бројалице и музичке приче. Овде учимо децу да воле
музику и помажемо им да стекну основну музичку културу, а уједно их и припремамо за
(евентуални) упис у основну музичку школу. У припремни разред се уписују деца која су у
тој школској години уписала 2. разред основне школе. Рад са децом одвија се по групама,
два пута у току седмице.
Циљ учења предмета Солфеђо у припремном разреду је да код ученика развије
љубав према музици, слободу и способност да се изразе кроз музику, чиме се ствара
квалитетна основа за даљи наставак бављења музиком. Учење музике утиче на развој
детета које воли музику и има трајну потребу за бављењем музиком. Значајно је и за
очување и преношење културног наслеђа, као и за развој креативности, музичког укуса и
критичког мишљења.
Садржаји наставе припремног разреда су усмерени ка развоју интересовања и
љубави према музици. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко
извођење и комуникацијске вештине, у циљу преношења и размене искустава и знања. У
оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, и код
ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. Најважнији покретач наставе треба
да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у
музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко изражавање.
Настава у припремном разреду се састоји из неколико области-тема: слушање
музике, мелодика, опажање – интонирање, музичко стваралаштво, ритам и музички
бонтон. Наведене области су међусобно повезане и иако се посебно савладавају, оне чине
нераскидиву свеобухватну целину.